หน้าแรก

เกี่ยวกับ สกมช.

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม ข่าวสาร

รองนายกฯ ภูมิธรรม นั่งประธานบอร์ด กมช. ลุยดันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำชับ สกมช. คุมเข้มหน่วยงานสำคัญป้องกันการแฮกข้อมูลประชาชน

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมงาน ASEAN Cyber Shield ส่งทีมไทยลงสนาม Hacking Contest อัพสกิลไซเบอร์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมงานสัมมนา CYBER ELITE DAY 2023 ก้าวสู่โลกเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับความปลอดภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ยกทีมลงพื้นที่ นำร่องขยาย NCSA MOOC สู่ศูนย์ USO Net ทั่วประเทศ หนุนเด็กพื้นที่ห่างไกลตระหนักรู้ใน cybersecurity

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมงานสัมมนา “Security Unify Leveraging AI and Autimation to Enhance Security”

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operationss Center (CSOC)

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ผนึกกำลัง หัวเว่ย ขับเคลื่อนรถดิจิทัลบัสสร้างความตระหนักรู้สู่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ให้พร้อมรับมือกับภัยบนโลกไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เสริมทัพองค์ความรู้ ศซบ.ทหาร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ด้านไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. รับมอบรางวัลคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้สู่ระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม ข่าวสาร

รมว.ดีอี ประธาน กกม. กำชับ หน่วยงานสำคัญ ยกระดับการป้องกันภัยไซเบอร์ สั่ง สกมช. คุมเข้มการกำกับดูแลทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับของ พ.ร.บ. ไซเบอร์ ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 เน้นย้ำ Proactive protection X Total defense เสริมแกร่งป้องกันภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จัดหารือ Post-Quantum Cryptography ขยายประโยชน์ใช้งานเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เสริมเกราะให้ความรู้ป้องกันภัยไซเบอร์กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่

กิจกรรม ข่าวสาร

Prime Minister Awards :Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023

กิจกรรม

สกมช. ผลักดันไทยขยายความร่วมมือด้าน Cybersecurity ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับนานาชาติ

กิจกรรม

ทีมนักรบไซเบอร์รุ่นใหม่ทำผลงานเยี่ยม!! คว้าชัยชนะสำเร็จ ปิดฉากการแข่งขัน “Thailand Cyber Top Talent 2023” ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยและอาเซียน

กิจกรรม ข่าวสาร

ประชาคมไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570)

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เร่งตรวจสอบกรณี ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด ถูกคุกคามทางไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. สนับสนุน SPU ในการบริหารหลักสูตรด้านไซเบอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ป.โท

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วม มรพส. เฟ้นหาสุดยอดนักไซเบอร์ในการแข่งขัน PSRU Cyber Hackathon 2023

กฏหมายลำดับรองที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอยภับไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช)

สกมช. ขอเชิญทุกท่านร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แบบประเมินสถานภาพการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

เชิญชวนร่วมประเมินการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญห้วง ต.ค. 64 - ก.ย. 65

นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

NCSA Research Center

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้จัดทำบทความเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน แนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงแบบสำรวจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

รายงานประจำปี 2565 (Annual Report 2022)

ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02 142 6888 (ติดต่อเวลาทำการ)
โทรสาร : 02 143 7593
Email : แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : thaicert@ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban@ncsa.or.th
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
National Computer Emergency Response Team (NCERT):
โทรศัพท์ 02-142-6885 (ติดต่อเวลาทำการ)
ศูนย์แจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์: โทรศัพท์ 02-114-3531 (24 ชั่วโมง)

แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : thaicert@ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban@ncsa.or.th
NCERT Line Openchat :