หน้าแรก

Slider

เกี่ยวกับ สกมช.

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จัดการอบรมการฝึก NCSA Cyber Range เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

เลขาธิการฯ บรรยายให้ความรู้ เสริมแกร่ง กสทช. สู่การเป็น Smart Regulator

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่การประปานครหลวง เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ผนึกกำลัง กกต. ตั้งคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สนับสนุนการเลือกตั้ง 2566

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เสริมทัพคนไซเบอร์ ในงาน Cyber Operations Contest 2023

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จัดกิจกรรม CSR เผยแพร่ความรู้สู่ภาคชุมชนให้ตระหนักรู้ สู้ภัยไซเบอร์ ณ มูลนิธิดวงประทีป คลองเตย

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ผนึกกำลัง AIS ขยายผลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สู่ภาคประชาชน เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ เสริมทักษะสร้างพลเมืองดิจิทัลให้คนไทยทุกกลุ่ม

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ลงนามร่วม 10 มหาวิทยาลัย ปั้นบุคลากรไซเบอร์ มุ่งยกระดับพร้อมแก้ปัญหากำลังคนขาดแคลน

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. หารือร่วม CompTIA ผลักดันการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ให้การต้อนรับ กฟภ. หารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบไฟฟ้า

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข หารือ 15 โรงพยาบาล สร้างความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT ด้านสาธารณสุข

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จัดการอบรมการฝึก NCSA Cyber Range เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

Cybersecurity Knowledge Sharing

งานสัมมนา Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 5.1/2566 หัวข้อ “สถาปัตยกรรม Zero Trust”

Cyber Clinic

NCSA Cyber Clinic 2023 ครั้งที่ 6/2566 การประเมินระดับความพร้อมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เดินหน้าเตรียมความพร้อม จัดประชุมวางแผนขั้นต้น Thailand’s National Cyber Exercise 2023

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เดินหน้าผลักดันงานด้านไซเบอร์ร่วมกับกองทัพไทย

กิจกรรม ข่าวสาร

ลุงป้อม หนุน สกมช. จัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติ รับมือ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ยังคงเดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภาคใต้ตอนบน

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จัดการอบรมการฝึก NCSA Cyber Range เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

ลธ.กมช. ให้การต้อนรับ ผอ.ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน สกมช.

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญห้วง ต.ค. 64 - ก.ย. 65

นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

NCSA Research Center

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้จัดทำบทความเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน แนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงแบบสำรวจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

รายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)

ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02 142 6888 (ติดต่อเวลาทำการ)
โทรสาร : 02 143 7593
Email : แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : thaicert@ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban@ncsa.or.th
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
National Computer Emergency Response Team (NCERT):
โทรศัพท์ 02-142-6885 (ติดต่อเวลาทำการ)
ศูนย์แจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์: โทรศัพท์ 02-114-3531 (24 ชั่วโมง)

แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : thaicert@ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban@ncsa.or.th

 

NCERT Line Openchat :