หน้าแรก

เกี่ยวกับ สกมช.

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. หารือ กระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคม ประเทศกัมพูชา ส่งเสริมองค์รวมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมมือ สคส. แจ้งผลการตรวจและให้คำแนะนำหน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จับมือ Kaspersky เสริมการป้องกันทางไซเบอร์ของไทย สร้างรากฐานความมั่นคงปลอดภัยโลกดิจิทัล

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เข้ารดน้ำขอพร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ดีอี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. และ สคส. แจ้งผลการตรวจและให้คำแนะนำหน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรม ข่าวสาร

หน่วยงานรัฐต้องตื่นตัว!! 4 หน่วยงาน ผนึกกำลังป้องกันภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเชิงรุก (Proactive Protection X Total Defense) พร้อม กพร. สนับสนุนหน่วยงานรัฐยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดเป็นตัวชี้วัดทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมมือ สคส. แจ้งผลการตรวจและให้คำแนะนำหน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ผนึกกำลัง สคส. แจ้งผลการตรวจและให้คำแนะนำหน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมสนับสนุนวิทยากรสร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ แก่บุคลากร อพวช.

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช.จัดวิทยากรเสริมทักษะตรวจวิเคราะห์ภัยคุกคาม ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับมือ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมอภิปรายชี้ความเสี่ยงเทคโนโลยี AI กับความมั่นคงทางไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมมือ สคส. แจ้งผลการตรวจ และให้คำแนะนำหน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. หารือ กลต. วางแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ไซเบอร์ ให้กับภาคตลาดทุน

กิจกรรม ข่าวสาร

ลธ.กมช. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Intelligent Security & Building” หนุนเสริมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. มุ่งสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่วมสนับสนุนนโยบาย “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. หารือร่วม คณะอนุกรรมาธิการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สหรัฐฯ เสริมความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมมือ สคส. แจ้งผลการตรวจ และให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านไซเบอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยง
ระหว่างวันที่ 6-25 พฤษภาคม 2567

 

Annual Report 2023

รายงานประจำปี 2566

ขอเชิญตอบแบบสำรวจสำหรับผู้ต้องการขอรับการรับรองคุณภาพผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ทุกความเห็นท่านมีความหมายสำหรับเรา

• เพื่อการยกระดับมาตรฐานการบริการธุรกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
• เป็นตัวช่วยสำคัญในการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ
• ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของผู้ให้บริการ
• สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

 

 

 

หนังสือการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ (THAILAND'S NATIONAL CYBER EXERCISE 2023)

 

 

 

คำแนะนำเรื่องแนวทางการปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมสำหรับยุคควอนตัม Guidelines for Post–Quantum Readiness

กฏหมายลำดับรองที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอยภับไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช)

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญห้วง ต.ค. 64 - ก.ย. 65

NCSA Research Center

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้จัดทำบทความเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน แนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงแบบสำรวจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

รายงานประจำปี 2565 (Annual Report 2022)

ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02 142 6888 (ติดต่อเวลาทำการ)
โทรสาร : 02 143 7593
Email : แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : thaicert@ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban@ncsa.or.th
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Thailand Computer Emergency Response Team (ThaiCERT):
โทรศัพท์ 02-142-6885 (ติดต่อเวลาทำการ)
ศูนย์แจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์: โทรศัพท์ 02-114-3531 (24 ชั่วโมง)

แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : thaicert@ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban@ncsa.or.th