หน้าแรก

Slider

เกี่ยวกับ สกมช.

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม ข่าวสาร

รองเลขาธิการฯ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Uh-Oh! Effect of Cyber Security in all Critical Sectors of Thailand”

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เสริมขีดความมั่นคงปลอดภัย!! จับมือผู้บริหาร Kaspersky สร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ (Cyber Immunity)

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เปิดบ้านต้อนรับนิสิต มศว. เข้าดูงาน สร้างความตระหนักรู้ด้านไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมส่งเสริมการขับเคลื่อนกฎหมาย PDPA ในงานสัมมนา “PDPA Going Forward”

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เร่งเดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เดินหน้าเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรม ข่าวสาร

รองเลขาธิการฯ ร่วมบรรยายในโครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเข้าสู่ Digital Health เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาคสาธารณสุข

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. สัญจร พัฒนาบุคลากรไซเบอร์ ทั่วไทย! ณ จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม ข่าวสาร

รอง ลธ.กมช. ร่วมบรรยายในหลักสูตร Digital Business Compliance เสริมสร้างการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในองค์กรธุรกิจ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมต้านภัยข่าวปลอม สร้างภูมิคุ้มกันประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้รู้เท่าทันกลลวงในโลกไซเบอร์ ณ อุดรธานี

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช.หารือร่วมกับบริษัท Recorded Future, Metro Universal System และบริษัทเนตโปเลียน (ประเทศไทย)ในการพัฒนาบุคลกร และหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. หารือ Oracle ส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและการตระหนักในการใช้บริการ Cloud อย่างปลอดภัย

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. หารือ TH-NIC เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการภัยคุกคาม

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. สัญจร พัฒนาบุคลากรไซเบอร์ ทั่วไทย!

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมต้านภัยข่าวปลอม สร้างภูมิคุ้มกันประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้รู้เท่าทันกลลวงในโลกไซเบอร์ ณ อุบลราชธานี

กิจกรรม ข่าวสาร

ลธ.กมช. ร่วมบรรยายในงาน 5TH ITSEC ASIA เสริมองค์ความรู้เศรษฐกิจดิจิทัลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จัดการอบรมการฝึก NCSA Cyber Range เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

รอง ลธ.กมช. บรรยายสร้างการตระหนักรู้รับมือภัยไซเบอร์เสริมความมั่นคงประเทศ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. หารือ huawei เกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ตามกรอบความร่วมมือ MOU

กิจกรรม ข่าวสาร

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ มุ่งกระชับความสัมพันธ์พร้อมหารือการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

NCSA Research Center

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้จัดทำบทความเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน แนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงแบบสำรวจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

รายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)

ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02 142 6888 (ติดต่อเวลาทำการ)
โทรสาร : 02 143 7593
Email : แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : ncert[at]ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban[at]ncsa.or.th
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
National Computer Emergency Response Team (NCERT):
โทรศัพท์ 02-142-6885 (ติดต่อเวลาทำการ)
ศูนย์แจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์: โทรศัพท์ 02-114-3531 (24 ชั่วโมง)

แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์: ncert[at]ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ: saraban[at]ncsa.or.th

 

NCERT Line Openchat :