การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคนิคโดยตรง เต็มอิ่ม

เต็มวัน พร้อมโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้การควบคุมดูแลจากวิทยากร

 

ห้องที่ 1

Trojan Share Privilege Escalation

 

ห้องที่ 2

DNSSEC การป้องกันการโจมตีทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ห้องที่ 3

การเฝ้าระวังการโจมตีอุปกรณ์ระบบบข่ายอินเทอร์เน็ต

วิทยากร

อริน มัลโฮทรา

AML Systems

วิทยากร

คุณสุชิน เขียวเนตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันเทคโนโลยี ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

วิทยากร

คุณเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วัน เวลา

17 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09:00 � 16:00

วัน เวลา

17 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09:00 � 16:00

วัน เวลา

17 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09:00 � 16:00

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 

Forensic Computer Analyst, Incident Responder, Information Security Analyst, Intrusion Detection Analyst, Security Analyst Level / Tier 2, Information Assurance

 

Experience working with Firewall, Familiarity with Windows forensics, Experience working with Security Information and Event Management (SIEM), Familiarity with Microsoft Structured Query Language (MSSQL) Server management

 

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้เข้าร่วม

- เป็นผู้ดูแลระบบ หรือเครื่อง Server DNS ให้บริการของหน่วยงาน

- มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เช่น OS : Windows Server, Linux Server , Network : Firewall, Switch เป็นต้น

 

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้เข้าร่วม

- เป็นบุคคลทั่วไป หรือผู้ดูแลระบบ

- มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เช่น OS : Windows Server, Linuxเบื้องต้น

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องเตรียมล่วงหน้า -

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องเตรียมล่วงหน้า

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และติดตั้งVirtualBox 6

หมายเหตุ อาจมีการใช้ Software Remote Desktop เช่น anyDesk ระหว่างการอบรม

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องเตรียมล่วงหน้า

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และติดตั้งVirtualBox 6

 

จำนวนผู้เข้าร่วม : 10

จำนวนผู้เข้าร่วม : 40 ท่าน

จำนวนผู้เข้าร่วม : 60 ท่าน

 

 

 

 

 

สแกนเพื่อลงทะเบียน

และดาวน์โหลดรายละเอียด

ห้องที่ 1

สแกนเพื่อลงทะเบียน

และดาวน์โหลดรายละเอียด

ห้องที่ 2

สแกนเพื่อลงทะเบียน

และดาวน์โหลดรายละเอียด

ห้องที่ 3

 

*ทุก Workshop เป็นภาษาไทย และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

สงวนสิทธ์ในการเข้าร่วม Workshop 1 ท่าน ต่อการลงทะเบียนเข้าร่วม 1 ห้องอบรมเท่านั้น

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

โทรศัพท์ �� : 02-142-6888 ติดต่อ คุณสิริขวัญ

Email ����� : academic@ncsa.or.th