สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ


ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


โทรศัพท์ 02 142 6888
โทรสาร 02 143 7593


Email: contact[at]ncsa.or.th

แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์: ncert[at]ncsa.or.th

อีเมลกลางงานสารบรรณ: saraban[at]ncsa.or.th

NCERT Line Openchat:ดาวน์โหลด PGP Keys


ดาวน์โหลดกุญแจสำหรับอีเมล ncert[at]ncsa.or.th

หมายเลขของกุญแจ (Key ID): 9F46F436E13AE1DA

ประเภทของกุญแจ (Key Type): RSA

ขนาดความยาว (Key size): 4,096

PGP Fingerprint: 6DDA B168 645B BC02 27A3 9392 9F46 F436 E13A E1 DA


ดาวน์โหลดกุญแจสำหรับอีเมล saraban[at]ncsa.or.th

หมายเลขของกุญแจ (Key ID): 8F189605

ประเภทของกุญแจ (Key Type): RSA

ขนาดความยาว (Key size): 4,096

PGP Fingerprint: 124F E693 CA67 7FB8 6E27  80DF 077D EED6 8F18 9605